Megamenu

SL NO.

NAME

TENURE

1

Shri B.P Dahal

1979-1980

2

Shri Athup Lepcha

1980-1983

3

Shri Ram Lepcha

1983-1984

4

Shri J.T. Densapa

1984-1985

5

Shri D.R. Basnett

23.03.1985-01.04.1989

6

Shri S.K. Pradhan

01.04.1989-01.09.1989

7

Shri B.B.Khulal

29.01.1990-21.04.1992

8

Shri D.R. Basnett

21.01.1992-26.02.1994

9

Shri Rup Raj Rai

01.03.1994-01.06.1994

10

Shri B.P. Dahal

01.06.1994-01.10.1994

11

Shri Udai Lama

01.06.1994-31.07.1999

12

Shri Tashi Wangdi Bhutia

13.01.2000-02.02.2004

13

Shri G.K. Subba

28.05.2005-18.05.2007

14

Shri Tobjer Dorji

18.05.2007-05.06.2013

15

Shri Dorjee Namgyal Bhutia

06.06.2013-05.03.2014

16

Shri N.K. Subba

02.08.2014-07.03.2019

17

Shri Arun Upreti

17.12.2019-05.08.2020

18

Shri Karma Tashi Bhutia

06.08.2020-till date